Make your own free website on Tripod.com
 

 

 

การบำรุงรักษาบุคลากร

 

 • 1. แนวคิดเกียวกับการบำรุงรักษาบุคลากร

ความสำคัญของการบำรุงรักษาบุคลากร

 • ในด้านสังคม

รัฐบาลเห็นความสำคัญในการบำรุงรักษาบุคลากร จึงส่งเสริมให้องค์กรจ่ายให้กับพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ และจะลดภาษีให้บางส่วนกับลูกจ้าง ขณะเดียวกันนายจ้างก็ได้ประโยชน์จากการเอาค่าใช้จ่ายไปคำนวณกำไรสุทธิประจำปี

 • ในด้านองค์กร

องค์กรได้ประโยชน์จากการจ่ายค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะจัดให้ในรูปแบบใด ๆ เพราะเป็นปัจจัยในการจูงใจให้คนเข้าทำงาน ทั้งนี้เพราะทุกแห่งต่างก็ได้ประโยชน์ตอบแทนทางอ้อมแก่พนักงานในรูปต่าง ๆ

 • ในด้านพนักงาน

พนักงานได้ประโยชน์จากองค์กรในรูปแบบค่าตอบแทนทางอ้อม คือ จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายต่ำเพราะเป็นวิธีจ่ายรวม เช่น การที่องค์กรจัดให้มีการประกันชีวิตพนักงานเป็นกลุ่มจะเสียค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ำกว่าต่างคนต่างเอาประกัน

 

สาเหตุของการให้ประโยชน์และการบริการแก่บุคลากร

 • 1. เหตุผลจากภายในองค์กร
  • เพื่อมนุษยธรรม อันเนื่องจากพนักงานก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและองค์กร
  • เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเอง
 • 2. เหตุผลจากภายนอกองค์กร
  • เศรษฐกิจ
  • รัฐบาล
  • สหภาพแรงงาน
  • คู่แข่งขัน
หลักการของการให้ประโยชน์และบริการแก่บุคลากร
 • ประโยชน์และบริการที่ให้แก่พนักงานต้องสนองความต้องการอย่างแท้จริง
 • ประโยชน์และบริการที่ให้ต้องตอบสนองความต้องการของคนทั้งหมดหรือคนส่วนใหญ่
 • การให้ประโยชน์และบริการแก่พนักงานควรมีขอบเขตกว้างขวางเท่าที่จะทำได้
 • การให้ประโยชน์และบริการแก่พนักงานควรมีแบบอย่างอันเดียวกันสำหรับทุกคน และให้มีความเสมอภาคกัน
 • การให้ประโยชน์และบริการแก่พนักงานควรยึดถือหลักความประหยัด
 • การให้ประโยชน์และบริการควรตั้งอยู่บนความสะดวก

 

 • 2. การให้ประโยชน์และบริการ

รูปแบบของการให้ประโยชน์และบริการแก่บุคคล

การให้บริการเป็นวิธีที่มีผลในทางส่งเสริมและบำรุงขวัญของพนักงาน ก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร ในปัจจุบันการให้บริการกระทำได้หลายรูปแบบพอสรุปได้ดังนี้

 • ความสะดวกทางด้านการรับประทานอาหาร
 • ความสะดวกทางด้านการขนส่ง
 • บริการทางด้านที่อยู่อาศัย
 • บริการทางด้านการศึกษา
 • บริการจัดซื้อ
 • บริการทางด้านรักษาพยาบาล
 • บริการให้คำปรึกษาแนะนำ
 • การผักผ่อนและกิจกรรมทางสังคม
 • บริการอื่น ๆ เพื่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

 

ประเภทของประโยชน์และบริการที่แบ่งตามลักษณะ

ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรย่อมมีความหวังว่าเมื่อทำงานในองค์กรใดก็จะมีความมั่นคงในการทำงาน มีความเจริญก้าวหน้า มีความอยู่ดีกินดี และได้รับประโยชน์ตอบแทนพอควรแก่การดำเนินชีวิต การแบ่งตามลักษณะของประโยชน์และบริการที่ให้ แยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

 • 1. การจ่ายให้สำหรับเวลาที่ไม่ต้องทำงาน
  • วันหยุดงานประจำปี
  • วันหยุดพักผ่อน
  • วันหยุดพิเศษ
  • วันลาพักงาน
 • 2. ประโยชน์ทางด้านสุขภาพและความมั่นคงในการทำงาน
  • ความมั่นคงทางสังคม
  • ความมั่นคงทางรายได้นั้น
  • ความมั่นคงในการรักษาพยาบาล
 • 3. ประโยชน์ที่ให้เมื่อออกจากงาน

ประโยชน์ตอบแทนที่ให้แก่พนักงานที่ออกจากงานนี้ หมายถึง ออกเมื่อเกษียณอายุ แม้ว่าทุกบริษัทจะไม่มีโครงการจ่ายบำนาญให้กับผู้ออกจากงาน แต่ก็มีหลายบริษัทจัดสรรเงินไว้จำนวนหนึ่งสำหรับจ่ายบำนาญหรือบำเหน็จ

 

 • 3. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

ปัจจัยที่มากระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

สุขภาพและความปลอดภัยของคนในองค์กรย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่คนงานก็เท่ากับเป็นการป้องกันการเสียหายที่เกิดกับองค์กร การจะเกิดอันตรายขึ้นมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับหลาย ๆ อย่าง ปัจจัยที่สำคัญมีอยู่ 7 ประการคือ

 • ค่านิยมของคนในสังคม
 • สภาพทางเศรษฐกิจ
 • กฎหมายและกฎเกณฑ์ของรัฐบาล
 • ลักษณะของงาน
 • ทัศนคติของพนักงาน
 • ทัศนคติของฝ่ายบริหาร
 • สหภาพแรงงาน

 

อันตรายที่เกิดจากสภาพการทำงาน

ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอื่นที่อยู่ในที่ทำงานอาจได้รับอันตรายทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากสภาพการทำงาน สิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นภัยต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ ดังนี้

 • 1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
  • อันตรายอันเกิดตากความร้อน
  • อันตรายอันเกิดจากเสียง
  • อันตรายอันเกิดจากแสงสว่าง
  • อันตรายอันเกิดจากความกดดันของบรรยากาศ
 • 2. สิ่งแวดล้อมทางเคมี
  • อันตรายอันเกิดจากอากาศเป็นพิษ
  • อันตรายอันเกิดจากปรอท
  • อันตรายอันเกิดจากฟอสฟอรัส
  • อันตรายอันเกิดจากแมงกานิส
 • 3. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

อันตรายสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ เชื่อโรคอาจติดต่อ 2 ทางคือ ติดต่อจากสัตว์และสิ่งของต่าง ๆ กับติดต่อจากสิ่งแวดล้อม

 • สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม

อันตรายที่เกิดจากความสัมพันธืระหว่างคนในสังคมและต่อสู้กับภาวะครองชีพเกิดเพราะคนโยกย้ายเข้ามาทำงานในมือง ทำให้มีการอาศัยรวมกันอย่างหนาแน่น

 

สาเหตุของการเกิดอันตรายในการทำงาน

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานแบ่งออกได้เป็น 2 สาเหตุ คือ

 • 1. สภาพการณ์ไม่ปลอดภัย

หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนั้น อันจะนำมาให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุในการทำงาน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

  • 1.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ แสงสว่าง ความสั่นสะเทือนเสียง ความกดอากาศ การทำงานของเครื่องจักร
  • 1.2 สิ่งแวดล้อมทางเคมี เป็นสภาพที่เกิดจากวัตถุที่มีปฏิกิริยาเคมี เช่น ฝุ่นขอลโลหะ แก๊ส ไอระเหย เขม่าควัน สารระเหย
  • 1.3 สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เกิดจากสิ่งมีชีวิต อาจเป็นสัตว์หรือพืชก็ได้
 • 2. การกระทำไม่ปลอดภัย

หมายถึง สภาพที่เกิดจากการกระทำของคนอัจะนำไปสู่อุบัติเหตุหรือเกิดอันตรายจากการกระทำนั้นด้วย แยกเป็น 3 ประเภทคือ

  • 2.1 พฤติกรรมของคน

เกิดจากทัศนะคติที่ไม่ถูกต้อง ความรู้เท่าไม่ถึงการ การขาดความรู้ความชำนาญในการทำงาน การไม่สนใจต่อคำเตือนและกฎแห่งความปลอดภัย การหยอกล้อเล่นกันในขณะทำงาน ทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างการไปกระทบกับเครื่องจักรหรือเครื่องมือ การแต่งการไม่เหมาะสม ฯลฯ

  • 2.2 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อสภาวะร่างการและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน หมายถึงสภาพที่คนสร้างขึ้นมาและกระทบต่อความสัมพันธ์และการดำเนินชีวิตของคน
  • 2.3 สภาพร่างกาย

หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานมีสภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับงานที่ทำ กรณีมีโรคประจำตัว การมีอวัยวะพิการและความไม่สมบูรณ์ทางร่างกาบางส่วน

 

 

 
Link เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

www.moe.go.th

www.tma.or.th

www.nrru.ac.th

www.songkhla.go.th

www.siamcement.com

www.ftpi.or.th

www.dit.aru.ac.th

www.industrial.se-ed.com

www.hrcenter.co.th

www.bangkokpost.net

 
 
|| หน้าหลัก || สาระความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล || การจัดหาบุคลากร || การจูงใจบุคลากร || การบริหารค่าตอบแทน || การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม || การบำรุงรักษาบุคลากร || Site Map || Web Board || Web Master ||