Make your own free website on Tripod.com
 

 

 

การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม

แนวคิดการพัฒนาบุคลากร

ความหมายของการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การให้การศึกษาในอันที่จะส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ความถนัด และทักษะแก่บุคลากร ทั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ความชำนาญและประสบการณ์ นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรยังมีความหมายที่จะพัฒนาทัศนคติหรือเจตคติของการปฏิบัติงานให้เป็นในทางที่ดี มีกำลังใจในการทำงาน และมีความคิดที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

 

ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร

แม้ว่าองค์กรจะมีบุคลากรที่มีคุณลักษณะครบถ้วน แต่ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก องค์กรจำเป็นที่จะต้องมีการนำเทคโนโลยีหรือวิทยาการใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจะเอาความรู้ใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะรับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความรู้ใหม่เพื่อให้องค์กรอยู่รอดและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ด้วย การฝึกอบรมเป็นวิธีการที่องค์กรต่าง ๆ นำมาใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรของตนให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานอีกด้วย

 

ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร

อาจสรุปได้อย่างน้อย 6 ประการ

 • การพัฒนาบุคคลช่วยทำให้ระบบและวิธีปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น มีการติดต่อประสานงานดีขึ้น
 • การพัฒนาบุคคลเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 • การพัฒนาบุคคลช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้ให้น้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เพิ่งเข้าทำงานให้ หรือรับตำแหน่งใหม่
 • การพัฒนาบุคคลเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานในการให้คำแนะนำ หรือตอบคำถามแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 • การพัฒนาบุคคลเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน
 • การพัฒนาบุคคลช่วยให้บุคคลนั้น ๆ มีโอกาสได้รับความรู้ ความคิดใหม่ ๆ ทำให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ

 

2. เทคนิคการจัดฝึกอบรม

ปัจจุบันนี้ ฝ่ายบริหารระดับสูงในธุรกิจต่าง ๆ ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการจัดฝึกอบรมทรัพยากรกำลังคนหรือคนงานในหน่วยงานต่างๆ ให้มีความรุ้และความชำนาญ เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ การจัดการฝึกอบรมนอกจากจะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคนงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างทัศนคติและความรับผิดชอบในหน้าที่ของคนงานให้สูงขึ้นด้วย ซึ่งผลที่ได้จากการฝึกอบรมจะมีส่วนช่วยให้ผลผลิตของโรงงานมีคุณค่าเพิ่มสูงขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุของความบกพร่องทางด้านเทคนิคการผลิต หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ความหมายของการฝึกอบรม

การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่มเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ซึ่งรวมทั้งการสร้างทัศนคติและความพอใจในการทำงานด้วย

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

จากความหมายของการฝึกอบรมที่กล่าวมาแล้ว พอจะแบ่งวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมคนงานในโรงงานได้เป็น 4 ประการ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคนงานให้มีขีดความสามารถในการทำงานสูงขึ้น ทั้งความรู้และทักษะ

2. เพื่อให้คนงานสามารถปรับความรู้ และความชำนาญของตนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และให้สอดคล้องกับงานที่กำลังปฏิบัติ

3. เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานของแผนกต่างๆ ในโรงงานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพดีขึ้น

4. เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดมาจากการทำงานของคนงาน เช่น ปัญหาคนงานเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ คนงานมีทัศนคติไม่ดีต่อคนงาน ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในโรงงานลดลงเป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

เป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มนักบริหารอุตสาหกรรมทั้งหลายว่า การฝึกอบรมนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการเพิ่มพูนสมรรถภาพการทำงานของทรัพยากรกำลังคนในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรู้และความชำนาญในการทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมอาจกล่าวสรุปเป็นข้อๆ ได้

ได้ดังนี้

 • ช่วยให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
 • ช่วยประหยัดหรือลดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรการผลิตต่างๆ
 • ช่วยให้คนงานได้เรียนรู้งานได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องใช้วิธีเรียนรู้งานแบบลองผิดลองถูก
 • ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของหัวหน้างาน ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการควบคุมดูแลคนงานอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ให้มีเวลาว่างในการคิดแผนเพื่อพัฒนางานด้านอื่นให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

แรงจูงใจในการฝึกอบรม

คนงานส่วนใหญ่ต่างก็มีแรงจูงใจในการที่จะเข้ารับการฝึกอบรมเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะพวกเขาเหล่านั้นมีความต้องการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งผู้บริหารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้หลักจิตวิทยาในการจูงใจคนงานในโรงงานให้ทราบว่าผลดี

ซึ่งผู้บริหารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้หลักจิตวิทยาในการจูงใจคนงานในโรงงานให้ทราบว่าผลดีที่จะตามมา หลังจากการฝึกอบรมนั้นมีอะไรบ้างดังตัวอย่าง เช่น

 • มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 • มีโอกาสเรียนรู้งานใหม่ๆ ได้มากขึ้น
 • อุบัติเหตุหรือการเสี่ยงอันตรายในการทำงานที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์จะไม่เกิดขึ้นกับพวกคนงาน
 • ทำให้มีการพัฒนาความรู้ความชำนาญในการทำงานได้มากขึ้น อันจะส่งผลให้มีความมั่นคงในการทำงาน เกิดความมั่นใจ มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
 • ช่วยเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา

เทคนิคการฝึกอบรมและการฝึกหัด

 • เลือกวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สัมผัสและมองเห็นสภาพความเป็นจริงมากที่สุด โดยใช้โสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอ
 • เลือกวิธีการสอนที่จะจำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทดลองทำงานจริงๆ
 • เลือกวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการฝึกบ่อยครั้งในเวลากำหนด

ให้ฝึกจากวิธีง่ายไปหายากตามลำดับการทำงานแต่ละส่วน และตอนสุดท้ายให้ฝึกทำงานตั้งแต่ต้นจนสำเร็จขั้นสุดท้าย

 

 
Link เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

www.moe.go.th

www.tma.or.th

www.nrru.ac.th

www.songkhla.go.th

www.siamcement.com

www.ftpi.or.th

www.dit.aru.ac.th

www.industrial.se-ed.com

www.hrcenter.co.th

www.bangkokpost.net

 
 
|| หน้าหลัก || สาระความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล || การจัดหาบุคลากร || การจูงใจบุคลากร || การบริหารค่าตอบแทน || การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม || การบำรุงรักษาบุคลากร || Site Map || Web Board || Web Master ||