Make your own free website on Tripod.com
 

 

 

การบริหารค่าตอบแทน

 

 • 1. แนวคิดเรื่องค่าตอบแทน

ความหมายของค่าตอบแทน

ผลตอบแทนที่พนักงานได้รับจากการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ ค่าตอบแทนหมายรวมถึงค่าตอบแทนทางตรง และค่าตอบแทนทางอ้อม

ค่าตองแทนทางตรง หมายถึง สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ

ค่าคอบแทนทางอ้อม หมายถึง สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้กับพนักงานนอกเหนือจากค่าตอบแทนทางตรง และมักไม่สัมพันธ์กับตัวงาน เช่น สิทธิ๋ในการลา เงินทดแทน บริการรับส่ง

ความสำคัญของค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนมีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกิจการอยู่ 4 ประการ คือ

 • ช่วยให้กิจการการได้ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ การกำหนดค่าตอบแทนมีความสำคัญในการจูงใจบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานกับกิจการ หากเสนอเงินเดือน หรือสวัสดิการสูงกว่ากิจการอื่น ก็จะมีบุคคลสนใจเข้ามาสมัครทำงานมากกิจการก็มีโอกาสได้เลือกสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน
 • การธำรงรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ หากพนักงานเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ตนได้รับกับขององค์กรอื่นและเห็นว่ารายได้ที่ตนได้รับสูงพอแล้วพนักงานก็จะยังคงทำงานกับกิจการนั้นต่อไป หากค่าตอบแทนน้อยกว่า พนักงานผู้นั้นอาจจะขวนขวายลาออกไปทำงานให้กับกิจการอื่นที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาการลาออกโอนย้ายของบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรบางสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนในตลาดแรงงาน การกำหนดค่าตอบแทนจึงควรสูงทัดเทียมหรือสูงกว่ากิจการของคู่แข่งขัน
 • เป็นรางวัลแทนพฤติกรรมการทำงานที่พึงปรารถนา เพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และมีพฤติกรรมที่องค์กนพึงปรารถนา กิจการต้องผลักดัน โดยการให้รางวัลในรูปของค่าตอบแทน
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ แม้ว่ากิจการมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อพนักงานมีประสิทธิภาพ การผลิตสูงขึ้น สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายก็ยังคงเดิม ดังนั้นแสดงว่ากิจการยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกำหนดค่าตอบแทน

ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กิจการควรคำนึงถึงปัจจัยทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ซึ่งมีส่วยผลักดันในการกำหนดค่าตอบแทนของแต่ละกิจการแตกต่างกันไป

ปัจจัยภายนอก

 • ตลาดแรงงาน
 • สภาวะเศรษฐกิจ
 • กฏหมายและนโยบายของรัฐบาล

ปัจจัยภายใน

 • สหภาพแรงงาน
 • นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนของธุรกิจ
 • ประสิทธิภาพในการผลิต

 

 • 2. การกำหนดค่าจ้างและเงินเดือน
การประเมินค่างาน

คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการกำหนดค่าของงานในตำแหน่งหนึ่ง ๆ ว่ามีคุณค่ามากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบตำแหน่งอื่น ๆ ภายในองค์กรเดียวกัน

การสำรวจค่าจ้างและเงินเดือน

เป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและเงินเดือน รวมทั้งประโยชน์และบริหาร ที่องค์กรอื่น ๆ จ่ายให้กับตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่บริษัทได้กำหนดไว้ในการสำรวจ

หากกิจการตัดสินใจที่จะสำรวจค่าจ้างและเงินเดือนด้วยตนเองแล้ว มีปัจัยที่ควรพิจารณา 5 ประการด้วยกัน กล่าวคือ

 • 1. กำหนดกิจการที่จะทำการสำรวจ
 • 2. เลือกตำแหน่งงานที่จะใช้สำรวจ
 • 3. กำหนดขอบเขตของตลาดแรงงานในการสำรวจ
 • 4. ข้อมูลในการสำรวจ
 • 5. วิธีการสำรวจ มีอยู่ 3 วิธีด้วยกัน คือ
  • 5.1 การสัมภาษณ์
  • 5.2 การออกแบบสอบถาม
  • 5.3 การสอบถามทางโทรศัพท์

 

 
Link เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

www.moe.go.th

www.tma.or.th

www.nrru.ac.th

www.songkhla.go.th

www.siamcement.com

www.ftpi.or.th

www.dit.aru.ac.th

www.industrial.se-ed.com

www.hrcenter.co.th

www.bangkokpost.net

 
 
|| หน้าหลัก || สาระความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล || การจัดหาบุคลากร || การจูงใจบุคลากร || การบริหารค่าตอบแทน || การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม || การบำรุงรักษาบุคลากร || Site Map || Web Board || Web Master ||